Geschiedenis

Algemeen

De Christelijke Gereformeerde kerk van Culemborg maakt deel uit van het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit kerkverband is op 21 juni 1869 ontstaan uit het samengaan van de Chr. Afgescheiden Gemeenten en de Geref. Gemeenten onder het Kruis. Het besluit hiertoe werd genomen op de synode van de Christ. Afgescheidenen in 1869 te Middelburg. Er zijn 4 verschillende foto’s van deze Synode bekend. De opstelling geeft steeds kleine wijzigingen. Eén van deze originele foto’s is aanwezig in het archief van de Theologische Universiteit, Oudestaat 6, Kampen. Op de achterzijde van deze foto staat in handschrift:

Houdt Christus Zijnen Kerk in stand;
Dan mag de hel vrij woeden.
Gezeten aan God’s rechterhand,
Zal Hij haar wél behoeden.

’s-Bosch L. Lindeboom.  Verbi Divini Minister

Per 1 januari 2001 telt het kerkverband 187 gemeenten, waarvan 55 vacant, met in totaal 187 predikanten, waarvan 23 in bijzondere dienst. Het aantal doop- en belijdende leden bedraagt 74313. De Chr. Geref. Kerken hebben hun opleidingsinstituut in de Teologische Universiteit te Apeldoorn, Wilhelminapark 4.

De gemeente van Culemborg

De Chr. Geref. Kerk van Culemborg werd als Christelijk Afgescheidene Gemeente geinstitueerd op 4 december 1867 door Ds. J. Brummelkamp (2e zoon van Ds. Ant. Brummelkamp) uit Tiel in een dienst waarin ook 2 ouderlingen en 2 diakenen werden bevestigd, tevens werden 3 kinderen gedoopt.
De eerste kerkenraad bestond uit de brs.:

De eerste dienst werd gehouden op de zolder van woning van W. van Asch, Goilberdingerstraat (thans nrs. 2 en 4) 

In de periode van 21 juni 1869 t/m juni 1892 behoordde de gemeente tot de Christelijk Gereformeerde Kerk, maar ging 17 juni 1892 over tot de Gereformeerde Kerk en werd zodoende een “A-gemeente”. Deze verbintenis duurde slechts kort, want op 9 januari 1894 keerde de gemeente weer terug naar de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

Met een korte onderbreking van 1895-1897, waarin dhr. W. Vermeer als lerend ouderling aan de gemeente was verbonden, is de gemeente vacant geweest tot 24 november 2000, toen kandidaat L.A. den Butter als eerste predikant werd bevestigd. 

De gemeente telde per 1 januari 2008 totaal 214 leden. (97 doopleden en 117 belijdende leden)

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de gemeente in 1992, werd een herdenkingsboek uitgegeven onder de titel: HOE G’ OUDTIJDS HEN MET HEIL BEZOCHT