Evangelisatiecommissie

De Evangelisatiecommissie is opgericht vanuit een roepingsbesef van de zogenoemde 'zendingsopdracht', zoals die onder andere in Mattheüs 28: 18-20 staat: 'En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.'

Deze zendingsopdracht geldt in principe voor iedere gelovige. Toch is het goed dat er aan de opdracht tot het doorgeven van de Boodschap gestructureerd en georganiseerd gehoor wordt gegeven als gemeente. Het is niet voor niets dat de kerkelijke gemeente, gevormd uit gelovigen, gevestigd is binnen de stad Culemborg.

Onze wens: Als gemeente een lichtend licht en een zoutend zout te zijn!

Allereerst heeft het de commissie goed geacht zich te bezinnen en een visie op evangelisatie te ontwikkelen. Zo is er nagedacht over wat de Bijbel van ons vraagt met betrekking tot evangelisatie, maar ook wat de Bijbel, ten diepste God Zèlf, daarvoor aanreikt en wat de inhoud van de door te geven Boodschap is.

De kern van de bezinning: Door Woord en Geest werkt de Heere!

Dit sluit echter niet uit dat de gelovigen in Christus hierin geen taak hebben. Uit de Bijbel klinkt de opdracht tot getuigen van Gods grote daden en van het toekomstperspectief dat er is door Christus. Die verantwoordelijkheid dient iedere getrouwe Bijbellezer serieus op zich te nemen. Het is daarin de functie van de Evangelisatiecommissie de gemeente hierin mogelijkheden te bieden.

De inhoud van de Boodschap: Vergeving voor een zondaar door het bloed van Jezus Christus!

Vergeving…zondaar…bloed, moeilijke begrippen, daarom heeft de commissie folders geschreven waarin duidelijk wordt uitgelegd wat de inhoud van de heilsfeiten (Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren) is. Door deze folders te lezen wordt ook de inhoud van de boodschap begrijpelijker.

De evangelisatie commissie bestaat momenteel uit een viertal leden: Gijs Breeman (voorzitter), Sonja van Leeuwen,  Jannie van Waarde en Dirk-Jan van Zoelen (notulist).

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Dirk-Jan van Zoelen (0345–524767) of stuur een mailtje.